blogas

blõgas, -à (brus. блaгiй) adj. (4) J; R310 1. kam nors netinkamas, prastas, negeras: Mano blõgos akys, aš neįžiūriu Sb. Jau blõgas stubos stogas Krsn. Blogas alus N. Šiandien blogèsnis kelias kaip vakar Rm. Blõgas oras Dkš. Blogas metas N.
blogaĩ adv.: Blogaĩ nuravėtas laukas – pilna žolės Sb. blogỹn adv.: Kelias blogỹn eina, reikia skubint parsivežt malkų Rm.slegiantis, nemalonus: Bloga nuotaika . Rengės jau siųst blogą žinią jisai .sunkus, vargingas: ^ Blogo nematęs, gero nesuprasi Gdž.
blõga n.: Bloga gyvent buvo Lz. Ar nelabai blõga eit? Sdk. blogaĩ adv.: Dabar jie jau nebeblogaĩ gyvena Sb. Vienam gerai, o visiem blogai Slm.nuostolingas, negeistinas: Už gerą blogù atmoka Krš. Nebijok – nieko tau blõgo nepadarys Gs. ^ Nėr to blõgo, kurs neišeitų į gerą Jrb.
blõga n.: Ką aš tau blõga padariau? Užp. Gal paskui bus kas blõga man už tai Vlk.darantis žalos: Šarkos – blogi paukščiai: kiaušinius išgėrioja Sb.pranašaujantis nelaimę: Šią naktį blogų ženklų pastebėjau, vargo laikus pranašaujančių mums ir mūsų tėvynei . Šiąnakt sapnavau blõgą sapną Sb.neišlavintas: Blogas skonis .negabus, nerūpestingas: Ana buvo bloga mokinė Krtn. Blogas tai gaspadorius, kurio dirvas cyruliai temėšlau[ja] VP10.išvirkščias: Siuvant blogóji pusė visada į vidų verčiasi Lnkv. Išvirkščioji, arba blogoji, mezginio akis . Marškinius blogúo[ju] šonu apsvilkęs OZ10.
2. turintis neigiamų moralinių ypatybių: Blõgas vaikas širdį tėvam užduoda Jnš. ^ Blogam žmogui visur bloga PPr251. Blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia PPr141. Blogas būsi, kad kalbėsi, o netikęs, kad tylėsi S.Dauk. Blõgo ir nemokomas išmoksta Jnš.
blogaĩ adv.: Kas gerai daro, gerai sau, kas blogaĩ – sau Lp.peiktinas, smerktinas: Blõgas padarymas akis bado Jnš.
blõga n.: Par mum nieko blõga nesigirdi Kp. blogaĩ adv.: Geriau nieko nedaryt negu blogaĩ daryt Jnš.nepalankus, neigiamas: Aš apie tamstos vyrą nesu girdėjusi nieko blogo J.Avyž.
blogù adv.: Niekas jų blogu nemini niekad . blogúoju adv.: Tomas jį iki mirties minės bloguoju J.Avyž. Jei geruoju neklauso, tai blogúoju nė to tiek neklausys Vkš. Aš su anuo blogúoju tebesu Akm.Ds pasiutęs: Tu jo lenkis kai blõgo šunio Trgn.
3. liesas, menkas: Blogi jaučiai ir arkliai iš bado sylos neteko K.Donel1. Na ir blõgas – vieni kaulai Ut. Jo veidas atrodo blogas Antš. Kaip įsėsi lauką tokiu blogu arkliu? Sdk. Kap tekėjo, blogùtė buvo Plš. Kiauliukas blogùtis Dglš. ^ Blogas kaip pijoko arklys PPr319.
blogaĩ adv.: Kas tai, ka tep blogaĩ atrodai? Gs.silpnas, nestiprus: Zara itoj paklotaitė blogutùkė pliš Arm.
4. R319, K silpnas (apie ligonį): Ligonis visai blõgas Jrb. Tėvelis tamstos blogas, marinamas LzP. Šiandie ligonis daug blogèsnis Jrb.
blogaĩ adv.: Išgirdom naujyną nuo kaimynų – jau mūsų sesytė blogai (sunkiai) serga KlvD264.
blogỹn adv.: Ligonis vis blogỹn eita K.ligos suimtas.
blõga n.: Jau man nuo ryto vis buvo blõga gale gerklės Ds. Man blõga, ir miego noris Ob.
◊ blogà akìs; blõgas žvil̃gsnis tariama galia pakenkti pažiūrėjimu: Atžinda turi blogas akis Pt. Jisai atžindulys, jam gyvuliai nesiseks, jo blogà akìs Mrj. Blogo žvilgsnio nukreipėjas .
blogà rankà tariama galia pakenkti prisilietimu: Yra žmonių, kurie turi blõgą rañką arba blogas akis Pn.
blõga añt širdiẽs; blogà širdìs vemti verčia, šleikštu: Ma[n] blõga añt širdiẽs Rs. Pasidarys bloga ant širdies Sz. Rodos, nieko neskausta, o širdis taip bloga, net kojos į žemę smenga Žem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • blogas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: blògas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:blog as. Kilmė:anglų, [i]blog « web „tinklas“[/i] + log „dienoraštis“. Pateikta: 2011 11 28. Atnaujinta …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • blogas — blõgas, blogà bdv. Blõgas dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blogas blokas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Vienas arba keli greta esantys ↑blogi sektoriai diske. Yra programų, aptinkančių blogus blokus ir juos izoliuojančių. Blogų blokų sektoriai tampa nebepasiekiami ir jie nebetrukdo programų veikimui, tik dėl …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • blogas matomumas — statusas Aprobuotas sritis saugaus eismo priežiūra apibrėžtis Meteorologinių ar kitų reiškinių sukelta padėtis, kai kelio matomumas yra mažesnis kaip 300 m, neatsižvelgiant į kelio parametrus. šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • blogas sąlytis — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. poor contact vok. schlechter Kontakt, m; Wackelkontakt, m rus. плохой контакт, m pranc. mauvais contact, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • blogas laidininkas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. bad conductor; poor conductor vok. schlechter Leiter, m rus. плохой проводник, m pranc. mauvais conducteur, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • blogas kvapas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvųjų organizmų ir skaidomos organinės medžiagos gaminamų cheminių junginių sukeltas nemalonus kvapas. atitikmenys: angl. malodor Am; odor; odour; smell vok. Geruch, m rus. дурной запах, m;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • blogas sektorius — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Disko sektorius, turintis defektų, dėl kurių negalima perskaityti į jį įrašytų duomenų. Yra programų, aptinkančių blogus sektorius ir juos izoliuojančių. Blogi sektoriai tampa nebepasiekiami ir jie… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • bloga — blõgas, blogà bdv. Blõgas dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bad block — blogas blokas statusas T sritis informatika apibrėžtis Vienas arba keli greta esantys ↑blogi sektoriai diske. Yra programų, aptinkančių blogus blokus ir juos izoliuojančių. Blogų blokų sektoriai tampa nebepasiekiami ir jie nebetrukdo programų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.